Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

ANBI-gegevens per 1-5-2019

A. Algemene gegevens 

Protestantse Kerk Oss en omstreken 

 • Naam ANBI: Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Oss en omstreken
 • Telefoonnummer (facultatief): 0412 632209
 • RSIN/Fiscaal nummer: 8100.60.863
 • Website adres: www.pkn-oss.nl
 • E-mailkerkelijk.bureau@pkn-oss.nl
 • Adres: Wethouder Van Eschstraat 165
 • Postcode: 5342 AV
 • Plaats: Oss
 • Postadres: Wethouder Van Eschstraat 165
 • Postcode: 5342 AV
 • Plaats: Oss

Diaconie van de Protestantse Kerk Oss en omstreken

 • Naam ANBI: Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Oss en omstreken
 • Telefoonnummer (facultatief): 0412 632209
 • RSIN/Fiscaal nummer: 824103567
 • Website adres: www.pkn-oss.nl
 • E-maildiaconaat@pkn-oss.nl
 • Adres: Wethouder Van Eschstraat 165
 • Postcode: 5342 AV
 • Plaats: Oss
 • Postadres: Wethouder Van Eschstraat 165
 • Postcode: 5342 AV
 • Plaats: Oss

De Protestantse Gemeente te Oss en de Diaconie (ook genoemd de Paaskerk) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In de Paaskerkgemeente te Oss is vooral ruimte in de kerk om nieuwe paden uit te proberen. De informatie op de (beleids)pagina " Ons geloof" zal dus ook regelmatig worden aangepast, omdat we een levende kerk zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:  Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oss. 

B. Samenstelling besturen

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In de kerkenraad hebben ouderlingen en diakenen zitting in de hoedanigheid als voorzitter van de Werkgroepen Pastoraat, Vieren en van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De kerkenraad wordt gecompleteerd door een voorzitter, de sciba, de predikant, de kerkelijk medewerkster en de afgevaardigde naar de Classis. Het college van kerkrentmeesters bestaande uit 3 leden en het aantal College van diakenen wordt gevormd door 9 personen. 

Het bestuur van de Diaconie bestaat uit: voorziiter, secretaris, penningmeester en 6 leden.

Het organogram van de kerk is als volgt samengesteld:


 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Daarvoor is het College van Diakenen verantwoordelijk. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website  www.pkn-oss.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente.
De Nederlandse samenleving wordt gekenmerkt door een groot aantal veranderingen. De vergrijzing en individualisering nemen toe, evenals de ontkerkelijking. Deze veranderingen zijn ook in onze Paaskerk Gemeente zichtbaar. De gemiddelde leeftijd van het aantal actieve kerkgangers stijgt, maar het totale aantal kerkgangers neemt geleidelijk aan af. Dat heeft ook gevolgen voor de financiële situatie en dus voor de toekomst van onze kerk. 
In het beleidsplan op de website worden de verschillende facetten en activiteiten van de Paaskerk in kaart gebracht. Achtereenvolgens wordt de missie van onze kerk verwoord; worden de gebouwen bezittingen beschreven en bezittingen beschreven; wordt ingegaan op de predikantplaatsen en op het beleid t.a.v. vrijwilligers. Vervolgens worden de kerkenraad en de verschillende commissies en werkgroepen beschreven. En, wellicht het meest cruciale onderdeel, wordt de situatie van onze kerk onder de loupe genomen.

E. College van diakenen 

Doel
De kerk is ook diaconaat. Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. "Voor zover je het aan hen - de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen - hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan", zegt Jezus. Het komt er op aan die roepstem te horen en het hart te laten spreken.

Diaconaat = Kerk in Actie
Wij zijn een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.  

Werkgebieden

 • eigen gemeente (gemeentediaconaat)
 • werelddiaconaat
 • zending
 • interkerkelijke diaconale activiteiten (zoals Het Osse Inloophuis HOI)

Werkwijze en organisatie
Diakenen zetten zich in zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ze zijn de handen en voeten van de kerk. Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig hebben.

De diaconie is onderdeel van de kerkenraad, maar kan zoals het in de kerkorde van de PKN-kerken is geregeld zelfstandig opereren conform de kerkorde.

Beleid voor de komende 5 jaar
Als kerk meer zichtbaar zijn voor de mensen die leven in armoede. Hiervoor de samenwerking zoeken met andere kerken en instanties die zich inzetten voor mensen in armoede.
De diaconale taak is een opdracht voor de gehele gemeente; de diaconie wil de gemeente meer betrekken bij haar werkzaamheden.

F. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de " Generale regeling rechtspositie predikanten". De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de " Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland".
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed

G. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan en liggen in de veelheid van onze kerkelijke activiteiten. 
Wij zien als prioriteiten:

 • pastorale en diaconale zorg
 • de zondagse kerkdienst -verscheidenheid in de vieringen
 • maatschappelijke betrokkenheid
 • werken aan de kerk als gespreksgemeenschap
 • oecumenische contacten
 • aansprekende inrichting van het kerkgebouw

H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar (2019) zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar (2018). 

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en de kerkelijk medewerkerster en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud gebouwen, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 College van Kerkrentmeester: Begroting en Jaarrekening / Baten en Lasten 
 

Resultaat baten en lasten 2018 PKN Oss (kerk)

Resultaat baten en lasten 2018 PKN Oss (diaconie)

 

print