Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk

Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss | Bankrekening: NL22 RABO 0170485501

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia dat dienen betekent. In het Nieuwe Testament komen we het woord zo'n vijftig keer tegen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. Het is Gods bedoeling dat we opkomen voor een rechtvaardige samenleving waarin de wereld en ieder mens tot zijn recht komt.

 

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. De gemeente als geheel heeft de opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.

Binnenlands diaconaat

Of je nu lid bent van de kerk of niet, alle mensen kunnen in de problemen komen. De diaconie kan als je dat wilt meedenken. De diaken kan door verwijzen naar instellingen of diensten, waar hulp geboden kan worden en als het nodig is kan hij/zij ondersteunen door mee te gaan.

Vaak kan een diaken helpen een formulier in te vullen of weet een regeling waarvan gebruik kan worden gemaakt of regelt een afspraak met de juiste persoon bij een instelling, die dan verder kan helpen. 

En bij financiële problemen kan de diaconie (tijdelijk) hulp bieden. De diaconie heeft daar wel strikte regels voor. De diaconie werkt volledig anoniem en kan dus over een groot deel van haar werkzaamheden niet communiceren.

Naast ondersteuning bij financiële nood is de diaconie ook betrokken bij de zorg van en voor oud en jong. 

Kerk in Actie

Taken diaconie

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
 •  de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 •  de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard

 
Diaken en liturgie

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol: 

 • De diaken is betrokken bij de voorbeden: welke diaconale noden hebben aandacht nodig; voor welke hoopvolle initiatieven kan gedankt worden?
 • De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
 • De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.
 Wat doet de diaconie door het jaar heen o.a.:
 • M.b.t. armoede:  voorlichting te geven, (financiële) ondersteuning van personen en organisaties zoals de voedselbank., het uitdelen van kerstpakketten en paasattenties.
 • De diakonie is betrokken bij MetElkaar (Oss tegen armoede)
 • Solidariteitsfonds. http://www.metelkaaross.com/solidariteitsfonds
 • Voorlichting geven en aandacht vragen voor Fair Trade en duurzaamheid.
 • Ondersteuning HOI(Het Osse Inloophuis) http://www.inloophuisoss.nl/
 • Paasgroeten voor gedetineerden
 • Kerstattenties voor de ouderen

 

Wie is wie bij de diaconie?

 

Voorste rij (vlnr): Anton Raams, Alewijn van der Sluis

Achterste rij: Frits Bakelaar, Fred Boer, Maarten Vermeulen, Pieter Jellema, Dicky Vijver

print